top of page

Vi lanserar ett läkarupprop för att minska restriktioner och förbättra skyddet för riskgrupper

Som läkare och forskare vill vi höja våra röster mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige. Nu hörs från politiskt håll krav om en total nedstängning av samhället. Många studier, publicerade bland annat av ansedda The Lancet, visar att lockdowns i syfte att hindra smittspridning av Covid-19 saknar evidens. Den eventuella nyttan med nedstängning av samhället måste vägas mot de dokumenterat negativa effekter det för med sig i form av uppskjuten vård, bristande skolnärvaro och undervisning, fysisk inaktivitet, isolering och psykisk ohälsa, försämrad framtida folkhälsa, arbetslöshet och konkurser.

De kanske mest missriktade åtgärderna är de som drabbar barn. Enligt CDC, amerikanska smittskyddsenheten, är Covid-19 farligare för äldre än vanlig säsongsinfluensa, men för barn är risken att dö lägre än vid influensa. Precis som FHM hävdar är barn och skolor inte drivande i pandemin. Ett stort antal studier visar att skolstängningar inte minskar smittspridningen i samhället, men effekterna av distansundervisning för utsatta barn kan bli förödande. Barns idrottsaktiviteter har varit inställda och viss tävlingsidrott är fortsatt begränsad, vilket försämrar deras allmänna hälsa och immunförsvar. Att en hel generation får sämre utbildning kommer att påverka deras framtidsutsikter.

Att i ett läge, där Covid-19 inte längre utgör ett akut hot och Sverige har haft underdödlighet i drygt en månad, införa hårdare nedstängningar än våren 2020 är orimligt. De flesta av de länder som infört striktare åtgärder än Sverige har haft högre dödlighet, ett tydligt tecken på att metoderna inte hjälper. Skadan för våra samhällen är nästintill oöverskådlig och med långvariga konsekvenser. Två av Sveriges främsta experter på global hälsa, professorerna Anna Mia Ekström och Stefan Swartling Peterson, har nyligen utifrån bland annat FN-statistik beräknat att lika många har avlidit som en följd av restriktionerna som av viruset. Då restriktionerna framför allt dödar barn och unga vuxna är antal förlorade levnadsår sannolikt fem till tio gånger högre på grund av samhällets nedstängning jämfört med effekterna av viruset.

Vi är även kritiska till vaccinpass, som i förlängningen innebär ett förtäckt tvång att vaccinera sig. Det är viktigt att vaccination sker frivilligt. Att genom vaccinpass dela in befolkningen i två grupper för exempelvis resor, konsertbesök och idrottsevenemang anser vi vara diskriminering och sannolikt i strid med svensk grundlag.

Det finns även tveksamheter med pandemilagen. Den drevs igenom utan en ordentlig genomlysning och om vi i en framtid skulle få en mer auktoritär regim kan lagen användas på ett mycket destruktivt sätt.

Slutligen menar vi att skyddet för riskgrupper måste öka. De enorma kostnaderna för nuvarande och eventuellt kommande restriktioner bör riktas om som stöd till sjuk- och äldrevården. Det vore avsevärt mer effektivt.

Här vill vi peka på några beslut som kan fattas idag och som kan rädda liv:

 

  •  Öppna fler slutenvårds- och IVA-platser, då Sveriges sjukvård är ständigt överbelastad eftersom vi har minst vårdplatser per capita i EU och antal IVA-platser har halverats på några decennier.

  • Antigentesta regelbundet personal inom äldreomsorgen före ett arbetspass och vidareutbilda personalen i hygienrutiner.

  • Stoppa den oetiska och farliga karusell där upp till 30 anställda kan besöka samma vårdtagare, inför istället kohortvård av Covid-positiva vårdtagare och öka personalens löner för att möjliggöra intensiva tvåveckors arbetsperioder.

  • Omvandla outbildade timanställningar till tillsvidareanställda undersköterskor och frigör läkarresurser till äldreomsorgen.

  •  Ge kommunerna i uppdrag att handla mat, hämta paket på posten etc åt riskpersoner som löper risk att smittas i samhället.

Covid-19 är en sjukdom som främst dödar gamla och sjuka. Medianåldern för de avlidna är 84 år, vilket är högre än medellivslängden i Sverige. Ett fokuserat skydd av denna riskgrupp, samtidigt som unga, friska individer med låg dödlighet bör fortsätta arbeta, idrotta och gå i skolan, är en folkhälsolinje. Att stänga skolor och inskränka livet för flera miljoner barn står däremot inte i proportion till faran och blir kontraproduktivt ur ett folkhälsoperspektiv.

Givetvis bör vi fortsätta att rekommendera social distans, handtvätt och att stanna hemma vid symtom tills pandemin är över. Utöver onödiga restriktioner som nämnts ovan bör vi tillåta kultur- och idrottsevenemang med viss publik, gudstjänster, tävlande för barn i all idrott, motionsverksamhet för vuxna, körsång, att simhallar och bibliotek hålls öppna och att fler personer får vistas på restauranger och i butiker. Munskydd för allmänheten bör inte rekommenderas då det saknas evidens för att åtgärden minskar smittspridning samtidigt som det finns fysiska och psykiska hälsorisker.

Sedan 1 februari 2021 har vi enligt SCB:s statistik en underdödlighet i Sverige  och sannolikt en utbredd immunitet. Den 10 mars hade 84 procent av äldre i särskilt boende fått två vaccindoser och 63 procent av äldre med hemtjänst fått en vaccindos.

Vi föreslår:

  • Att onödiga samhällsrestriktioner inklusive distansundervisning i grund- och gymnasieskola upphör.

  • Att planerna på vaccinpass skrotas.

  • Att skyddet för riskgrupper ökar och

  • Att regeringen och FHM i framtiden alltid presenterar en risk/nytta analys för de restriktioner som införs.

Denna deklaration var författad och underskriven den 12 mars 2021 av:

Sven Román, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri
Nils Littorin, ST-läkare i psykiatri, doktor i klinisk mikrobiologi
Sebastian Rushworth, AT-läkare

http://lakaruppropet.se/deklarationen/

bottom of page