top of page

Den Vitryggiga Hackspetten

Då landskapen blir allt mer enahanda, eftersom att det i stora delar av landet endast
planteras tall och gran, blir det allt mer ont om blandskogar. Detta är ett stort problem
för den Vitryggiga Hackspetten som lever i lövskogar, och har speciella
överlevnadsbehov till dess miljö.


Naturskyddsföreningen försöker rädda den vitryggiga hackspetten som det ungefär bara
finns 15 (7 par) kvar av i hela Sverige. Vitryggen liknar mest den mindre hackspetten
men är dubbelt så stor. Den är idag klassificerad som akut hotad enligt den svenska
röda listan. Vitryggen är en så kallad paraplyart vilket innebär att det är ytterligare cirka
200 andra hotade och rödlistade växt-och djurarter som är beroende av samma slags
skogsmiljöer och därför är den en värdemätare för den biologiska mångfalden i Sverige.
(1)


Vitryggen är beroende av stora lövskogsområden med gamla och döda träd. Av all
skogsmark i landet består endast 0,11% av gammal lövskog med mer än 65% lövträd
som är äldre än 60 år och innehåller gammal död ved, och kvaliteten av lövskog spelar
en otroligt viktig roll. Dess hotade existens beror på att skogsbruket under lång tid varit
inriktat på att leverera barrskog till industrin. Lövskogen som hackspetten trivs i, har
huggits bort för att ge plats åt planterade barrträd. Det har skapat skogar som vitryggen
och många andra djur och växter inte kan leva i. (2)


Naturskyddsföreningen arbetar på att rädda hackspetten, men det krävs att regeringen
går in och beskyddar dessa skogar genom lagar, att folk blir medvetna om vad som
händer i vårt land och kräver att skogsindustrin förstår vilken skada de gör.


19/02/2021
Enrique Da Costa Maya

1) https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/vart-arbete/arterna-vi-vill-
radda/om-vitryggig-hackspett


2) https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/produkter/radda-
vitryggig-hackspett/

bottom of page