top of page

Fragmenterade landskap

“Tunga skogsmaskiner förstör skogsbotten under många år framöver”


Detta är vad naturskyddsföreningen beskriver i deras artikel, spår sår och enformighet:


“En av skogsbrukets mest sorgliga lämningar i naturen är körspår. De djupa, vattenfyllda diken
som skogsmaskinerna lämnar efter sig är ett stort och välkänt problem sedan länge. Spåren blir
värre när marken inte är frusen under avverkning eller när det regnar rejält. När marken körs
sönder följer jord och näringsämnen med vattnet. Också tungmetaller i jorden, till exempel
kvicksilver, kan hamna i vattnet.


Ett annat bekymmer med de tunga skogsmaskinerna är att marken pressas ihop så att nya
skogsplantor och annan växtlighet som ska läka hygget, kan få svårt att växa. För djur och för
skogsvandraren blir ibland körskadorna meterdjupa barriärer i naturen”. (1)

Sverigesnatur skriver: “Skogsbrukets företrädare framhåller ofta att svenskt skogsbruk är
miljövänligt och bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt. Detta trots att den naturhänsyn som tas i
skogsbruket är starkt fragmenterad med endast kvarlämnade spridda hänsynsträd på hyggen,
små hänsynsytor och till viss del frivilligt avsatt areal (inte officiellt kvalitetssäkrad). Ett sådant
skogsbruk är inte långsiktigt hållbart utan tvärtom är det ett starkt utarmande skogsbruk. Något
som bekräftas av forskningen som entydigt visat att många hotade skogslevande arter behöver
större sammanhängande naturskogar med naturliga störningar. Skogsbrukets påverkan genom
avverkning av naturskogar och miljöer för missgynnade och hotade arter minskar våra skogars
biologiska mångfald. Även kanteffekter intill hyggen ger negativa effekter, exempelvis avverkas
ofta ända intill nyckelbiotoper och naturreservat trots behovet av skyddszoner.” (2)


Så det visas här att trots att Sveriges skogsbruk ofta framhåller att det svenska skogsbruket
bedrivs ekologiskt och miljövänligt, är detta långt ifrån sanningen, och detta är inget nytt tyvärr.
Detta har pågått länge, vilket är oroväckande eftersom att delvis våra naturliga resurser är
begränsade, och delvis så görs inte tillräckligt för att skydda vår natur. Vi utnyttjar naturen som
om vi överhuvudtaget inte tänker över konsekvenserna detta medbringer, och det är på tiden att
vi gör det.


19/02/2021
Enrique Da Costa Maya

1) https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/ny-var-for-skogen/spar-sar-och-
enformighet


2) https://www.sverigesnatur.org/opinion/svenskt-skogsbruk-ett-storskaligt-felsteg/

bottom of page