top of page

Lövskog bättre än gran

Studier från Lunds Universitet visar att det är bättre att plantera lövskog istället för
granträd. Alternativ för skogsavverkning då man inte fäller alla träd är betydligt mycket
bättre, eftersom kolet som binds i marken frigörs vid kalhyggen” skriver Lisa O till BT (1).


Natursidan skriver:


“Forskare från SLU, Umeå universitet och Göteborgs universitet har i ännu en studie visat
på en lång rad fördelar med blandskogar – skogar med flera olika arter träd. Det ger inte
bara bättre trädtillväxt utan också en ökad biologisk mångfald med fler bär och vilt, samt
ett rikare friluftsliv. Det gäller dock att blanda rätt trädslag.


Idag dominerar ensidiga planteringar av samma trädart, framför allt gran, det svenska
skogsbruket, men det är inte det mest effektiva skogarna sett till en lång rad
ekosystemtjänster. Idag är målet att svenska skogar ska ha 10 procent lövskog, men
enligt en ny studie skulle det behövas åtminstone 20 procent lövträd i skogarna för att
se positiva effekter.


– Blandade skogar tillgodoser ekosystemtjänster bättre än monokulturer men vilka
blandningar som presterar bäst beror på var skogen finns. Vi har tittat på skillnaden
mellan norra och södra Sverige, säger Micael Jonsson från Umeå Universitet”. (2)


Att allt har en viktig roll att spela i ekosystemet är något den svenska skogsindustrin
verkar ha glömt, eftersom man prioriterar att tjäna pengar istället för att bevara och
skydda miljön, något som vi rent faktiskt är beroende av för vår egen överlevnad. Det
verkar för mig som ett väldigt kortsiktigt och ignorant sätt leva på.


19/2/2021
Enrique Da Costa Maya

1) https://www.bt.se/insandare/kalhyggen-forstor-pa-sa-manga-satt/


2) https://www.natursidan.se/nyheter/blandskogar-ger-battre-tillvaxt-biologisk-
mangfald-och-rikare-friluftsliv/

bottom of page