top of page

Naturens mångfald försvinner

Naturens mångfald försvinner: Destruktiv monokultur tar dess plats, och många djurarter, växtarter, svamparter hotas och riskerar att försvinna.

Naturskyddsföreningen skriver: “Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt
över hela världen. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel,
skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Enligt forskningen är vår
överkonsumtion, särskilt i den rika världen, en av huvudorsakerna till den snabba
artförlusten.


I Sverige finns drygt 4 000 rödlistade arter, de främsta hoten mot deras existens är
skogsavverkning och igenväxning. Det intensiva skogsbruket med kalhyggen som
dominerande metod och igenväxning av öppna landskap med ängar och hagar, gör att
många arter får allt svårare att klara sig.” (1)


Så vi står inför ett kritiskt problem - vår natur, vårt växt och naturliv kan inte fortsätta att
få den respektlösa behandling som vi ger den. Att vi endast tänker på pengar, utan att
tänka 1, 5, 10, 25, 50 eller 100 år fram, utan endast på hur mycket pengar vi kan tjäna,
och det är inte bara dumt, det kommer att leda till mycket kritiska konsekvenser för vår
egen överlevnad.


Det vi kan göra, är att bli uppmärksamma över vilka allvarliga konsekvenser den svenska
skogsindustrin medför, och göra något åt det genom att införa stränga lagar som
kontrollerar hur vi använder skogen, och arbeta fram de bästa möjliga alternativen till hur
vi bäst kan leva i harmoni med naturen, djuren och den biologiska mångfalden som vi är
så beroende av - även om vi inte vill medge det.


18/02/2021
Enrique Da Costa Maya

https://www.naturskyddsforeningen.se/biologisk-mangfald-en-overlevnadsfraga

bottom of page